Kanał Rss
Content
Problematyka imion i nazwisk
1 marca 2012

Imię i nazwisko identyfikują osobę fizyczną w życiu społecznym oraz obrocie prawnym. Nazwisko wydaje się odgrywać najdonioślejszą rolę, gdyż jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej.

Imię nadawane jest dziecku wspólnie przez osoby sprawujące nad nim władzę rodzicielską – jest to bowiem atrybut władzy rodzicielskiej, a w razie braku porozumienia w tej sprawie rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Prawo stanowi o ograniczeniach wyboru imienia dla dziecka: nie można wybrać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka. W wypadku naruszenia tych wymogów kierownik Urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia rodziców o wyborze takiego imienia, od której to decyzji przysługuje odwołanie do wojewody jako organu odwoławczego.

Jeśli rodzice dziecka nie dokonali wyboru imienia dziecka, prawo wyboru przechodzi na kierownika USC, który wpisuje do akt urodzenia jedno z imion zwykle w kraju używanych. Rodzice posiadają możliwość zmiany imienia dziecka, w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia, poprzez wspólne złożenie przez matkę i ojca pisemnego oświadczenia.

Nadawanie nazwiska również pozbawione jest dowolności, a pozostaje w związku z relacjami rodzinnymi O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie. W przypadku małżeństwa zawieranego przed kierownikiem USC oświadczenie takie może zostać złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa, a w wypadku zawierania związku małżeńskiego przed duchownym przed sporządzeniem przez kierownika USC zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z przyszłych małżonków, mogą również zachować swoje dotychczasowe nazwisko lub połączyć je z dotychczasowym nazwiskiem drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w ten sposób nie może składać się z więcej niż z dwóch członów. Nie jest natomiast dopuszczalne dokonanie wymiany nazwisk przez osoby zawierające małżeństwo. Wobec braku oświadczenia małżonkowie zachowują swoje dotychczasowe nazwiska, co jest stosunkową nowością, albowiem w uprzednim stanie prawnym wobec braku oświadczenia żony, przyjmowała ona nazwisko męża.

Dziecko, narodzone w trakcie trwania małżeństwa, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Wobec braku zgodnego oświadczenia dziecko nosi nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka.

W sytuacji, gdy ojciec dziecka nie jest jednocześnie mężem matki lecz uznał przed sądem swoje ojcostwo, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców. Możliwe jest wskazania nazwiska jednego z rodziców albo nazwiska utworzonego przez połączenie. Wobec braku zgodnych oświadczeń, dziecko nosi nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania ukończyło 13 lat potrzebna jest jego zgoda.

W wypadku sądowego ustalenia ojcostwa, sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo stosując powyższe postanowienia. Natomiast jeżeli ojcostwa nie ustalono, dziecko nosi nazwisko matki. Dziecku nieznanych rodziców nazwisko nadaje sąd opiekuńczy.. Nadanie pełnoletniemu dziecku w wyroku ustalającym ojcostwo nazwisko ojca jest dopuszczalne także wtedy, gdy dziecko uzyskało na skutek zawarcia małżeństwa nazwisko małżonka. Nadanie takiego nazwiska, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13.05.1977 r. , III CRN 326/77, zastępuje nazwisko rodowe, a nie uzyskane z małżeństwa.

Dziecko traci nazwisko ojca wyniku zaprzeczenia ojcostwa, nabywa zaś nazwisko matki, które nosiła w chwili urodzenia dziecka. Nie powoduje zmiany nazwiska dziecka unieważnienie małżeństwa ani rozwód rodziców. W przypadku ustalenia nieistnienia małżeństwa zmiana nazwiska nie następuje, ponieważ dziecko od początku nie nosiło nazwiska wynikającego z faktu jego urodzenia się w rzekomym małżeństwie. W przypadku dziecka, którego rodzice zawarli małżeństwo po jego urodzeniu się powyższe przepisy stosuje się odpowiednio z tym zastrzeżeniem, iż do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło lat 13 potrzebna jest jego zgoda.

W przypadku małżeństwa matki małoletniego dziecka z mężczyzną, który nie jest jego ojcem małżonkowie mogą złożyć zgodne oświadczenie, że dziecko nosić będzie takie samo nazwisko, jakie nosiłoby ich wspólne dziecko. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat potrzeba jego zgody Przepis stosuje się odpowiednio dla sytuacji, gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka

Adoptowane dziecko otrzymuje nazwisko osoby dokonującej adopcji, a jeżeli zostało adoptowane wspólnie przez małżonków albo jeżeli jeden z małżonków adoptował dziecko drugiego małżonka – nazwisko, które nosiłyby dzieci zrodzone z tego małżeństwa. Na żądanie adoptowanego i za zgodą adoptującego sąd opiekuńczy postanowi, że nowo nadane nazwisko złożone będzie z jego dotychczasowego nazwiska i nazwiska adoptującego..

Adoptowany zachowuje nazwisko nabyte, jedynie na skutek ważnych powodów, sąd na wniosek może postanowić o powrocie dawnego nazwiska.


Apl. r. Piotr Bliźniak

Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy

www.kancelarialebek.pl

SłabyŚredniDobryBardzo dobrySuper! (Brak głosów! Bądź pierwszy)
Loading...

Polecane artykuły
Reklama
Newsletter
Chcesz być na bieżąco?

E-prenumeratę wysyłamy z:
Read previous post:
Gra o sumie zerowej?

Nie będę wam pisał, dlaczego ACTA popierać nie powinniście. Możecie o tym przeczytać na setkach, jak nie tysiącach stron w...

Close