Kanał Rss
Content
Korzyści z zatrudnienia tymczasowego
9 maja 2012

Pracodawca, który korzysta z pracowników tymczasowych, ma mniejszą ilość obowiązków wynikających z zatrudniania pracowników w ramach stosunku pracy. Wynika to z faktu, że znaczna część tych obowiązków należy do agencji pracy tymczasowej.

Podstawą prawną zatrudniania pracowników tymczasowych jest ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.). W zakresie nieuregulowanym odmiennie przez przepisy powyższej ustawy oraz odrębne przepisy regulujące działalność agencji pracy tymczasowych, do pracownika tymczasowego i pracodawcy użytkownika stosujemy przepisy prawa pracy – np. kodeksu pracy – odnoszące się do pracodawcy i pracownika.

Podmioty pracy tymczasowej

W standardowych formach zatrudnienia mamy do czynienia z dwoma podmiotami – zatrudniającym i zatrudnianym. W przypadku zatrudniania tymczasowego mamy 3 podmioty, ponieważ praca tymczasowa polega na tym, że agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracownika i kieruje go do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika. Tak więc wyróżniamy 3 podmioty uczestniczące w ramach zatrudniania tymczasowego – agencję pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego, oraz pracodawcę użytkownika, u którego pracownik będzie wykonywał pracę.

Umowa z pracownikiem tymczasowym

Umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym zawierana jest w formie pisemnej. W innym wypadku agencja pracy tymczasowej powinna dać pracownikowi tymczasowemu potwierdzenie w formie pisemnej: rodzaj zawartej umowy o pracę i jej warunki. Potwierdzenie to powinno być wydane nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej. Agencja pracy tymczasowej ma prawo zatrudnić pracownika tymczasowego tylko na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Nie ma w związku z tym możliwości zawarcia z pracownikiem tymczasowym umowy o pracę tymczasową na okres próbny czy na czas nieokreślony. Jeżeli chodzi o zawartość umowy między agencją a pracownikiem tymczasowym, to powinna ona określać rodzaj i strony umowy, datę jej zawarcia, jak również wskazywać pracodawcę użytkownika oraz ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej. Powinna ponadto wskazywać warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, szczególnie: rodzaj pracy, wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy tymczasowej, wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej.

Obowiązki stron

Pracodawca użytkownik (u którego pracownik tymczasowy fizycznie świadczy pracę) wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy jedynie w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego. Pracownik ten ma z kolei obowiązek stosowania się do poleceń służbowych pracodawcy. Brak wykonywania ciążących na nim obowiązków może stanowić przesłankę do nałożenia na pracownika tymczasowego kary porządkowej lub nawet rozwiązania z nim umowy o pracę. Do obowiązków agencji pracy tymczasowej zaliczyć należy m.in. skierowanie pracownika na wstępne badania lekarskie, prowadzenie dokumentacji pracowniczej (z wyjątkiem ewidencji czasu pracy), zgłoszenie pracownika do ZUS. Agencja jest zobowiązana wypłacać również wynagrodzenie, odprowadzać podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jak również powinna wystawiać świadectwa pracy.

Korzyści z pracy tymczasowej

Skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej stanowi korzystne rozwiązanie dla pracodawców, którzy nie chcą osobiście pozyskiwać pracowników oraz ponosić kosztów z tym związanych. Przyjmowanie do pracy pracowników tymczasowych oraz ich zatrudnianie leży bowiem w gestii agencji pracy tymczasowej. Pracodawca użytkownik, u którego świadczą pracę pracownicy tymczasowi, nie musi również zakładać akt osobowych i prowadzić całej skomplikowanej dokumentacji pracowniczej dla pracowników tymczasowych (wyjątek stanowi tu ewidencją czasu pracy). Pracodawca użytkownik jest ponadto zwolniony z obowiązku zgłoszenia nowego pracownika do ubezpieczeń społecznych, a także z dokonywania rozliczeń związanych z wypłacaniem wynagrodzeń.

Sebastian Kryczka

prawnik specjalizujący się w problematyce prawa pracy

oraz prawa cywilnego

s.kryczka@wp.pl

SłabyŚredniDobryBardzo dobrySuper! (Brak głosów! Bądź pierwszy)
Loading...

Polecane artykuły
Reklama
Newsletter
Chcesz być na bieżąco?

E-prenumeratę wysyłamy z:
Read previous post:
Zgoda małżonka na zaciąganie zobowiązań

Małżonkowie pozostający we wspólności ustawowej powinni mieć świadomość, że zobowiązania zaciągane przez jednego z nich mogą mieć wpływ nie tylko...

Close