Kanał Rss
Content
Jak sporządzić ważny testament?
17 maja 2012

Najpewniejszym sposobem sporządzenia skutecznego testamentu jest udanie się w tym celu do notariusza, który spisze testament w formie aktu notarialnego. Wiąże się to jednak z koniecznością pokrycia związanych z tym kosztów. Aby ich uniknąć, możliwe jest sporządzenie testamentu samodzielnie, w formie pisemnej. Należy jednak pamiętać o spełnieniu koniecznych dla jego ważności wymogów formalnych.

Sporządzenie testamentu w formie pisemnej będzie polegać na tym, że spadkodawca napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Nie jest dopuszczalne napisanie testamentu na maszynie lub komputerze i jedynie podpisanie go przez spadkodawcę. Cały testament musi być zatem napisany własnoręcznie. Podpis powinien znajdować się pod oświadczeniem spadkodawcy i w sposób dostateczny identyfikować jego osobę. Gdy testament sporządzony jest na kilku odrębnych kartkach, wystarczy złożenie podpisu na ostatniej z nich. Brak podpisu czy własnoręczności pisma powoduje nieważność testamentu, natomiast niezachowanie ostatniego z wymogów, tj. opatrzenia testamentu datą, nie będzie rodzić nieważności testamentu, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. Dla ważności testamentu nie ma znaczenia, jakim narzędziem został napisany (tuszem, ołówkiem czy piórem), ani na czym został napisany (na papierze lub innym materiale).

 

Spadkodawca na wypadek swojej śmierci może powołać do dziedziczenia kilka osób lub tylko jednego spadkobiercę. W drodze testamentu może on rozrządzić całym swoim majątkiem lub tylko jego częścią. Ważne jest natomiast, aby oświadczenie zawarte w testamencie złożyła tylko jedna osoba, ponieważ polskie prawo zabrania sporządzania testamentów wspólnych. Oznacza to, że niedopuszczalne jest połączenie oświadczeń ostatniej woli dwóch lub więcej osób w jednym testamencie. Sporządzenie testamentu łącznie przez oboje małżonków jest zatem nieprawidłowe. Każdy z małżonków powinien sporządzić oddzielny testament. Ponadto, testament można sporządzić tylko osobiście, wykluczone jest działanie przez przedstawiciela lub pełnomocnika.

 

Testament sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, a także pod wpływem błędu lub groźby również jest nieważny. W razie powzięcia wątpliwości co do świadomości spadkodawcy w chwili sporządzania testamentu, można zakwestionować w sądzie ważność tego testamentu. Sąd rozpoznający sprawę może posłużyć się w tym wypadku opinią biegłego. Testamentu nie może także sporządzić osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, tzn. osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona.

 

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać wcześniej sporządzony testament poprzez jego zniszczenie, zmianę, sporządzenie w późniejszej dacie nowego testamentu o odmiennej treści w tej samej lub innej formie albo przez inne czynności jednoznacznie wskazujące na wolę odwołania testamentu (np. jego przekreślenie). Jednak jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

 

W razie stwierdzenia nieważności testamentu, na przykład na skutek niezachowania wyżej wymienionych wymogów formalnych lub zaistnienia określonych wad, spadek nabędą osoby uprawnione według zasad dziedziczenia ustawowego, opisanych w Kodeksie cywilnym.

 

 

 

Ewa Diaków

Prawnik

Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy

www.kancelarialebek.pl

 

(uwaga: w papierowym wydaniu “Słowa Wrocławian” błędnie podano, że autorką tekstu jest pani Anna Synowiec, również reprezentująca Kancelarię Lebek. Bardzo przepraszamy za to nieporozumienie!)

SłabyŚredniDobryBardzo dobrySuper! (Brak głosów! Bądź pierwszy)
Loading...

Polecane artykuły
Reklama
Newsletter
Chcesz być na bieżąco?

E-prenumeratę wysyłamy z:
Read previous post:
Zepsute biletomaty kradną pieniądze pasażerów

Wrocławskie media donoszą o uciążliwym i irytującym zjawisku, jakim jest nieprawidłowe działanie licznych biletomatów na ulicach Wrocławia. Ich wadliwe funkcjonowanie...

Close