Kanał Rss
Content
Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia – cz. I
9 marca 2012

Zawarcie umowy o zakazie konkurencji w pewnych sytuacjach jest dla pracodawców bardzo wskazane. Nie zawsze można jednak zakazać pracownikowi dodatkowej pracy.  Zawierając taką umowę powinno się jednak pamiętać, że powinna być ona sformułowana w bardzo precyzyjny sposób, zgodnie z wymogami zawartymi w kodeksie pracy.

Podstawa prawna zakazu
Zakaz konkurencji został przewidziany w art. 101 (1) § 1 kp, który stanowi, że w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Należy pamiętać, że umowa o zakazie konkurencji powinna być bezwzględnie zawarta w formie pisemnej. Wszelkie ustne ustalenia w tym zakresie nie będą skutecznie wiązały umawiających się stron.
Pracodawca może zawrzeć umowę o zakazie konkurencji z każdym pracownikiem, bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę, czas jej trwania, czy zakres czynności, jakie pracownik realizuje świadcząc pracę.

Działalność konkurencyjna
Warto wiedzieć co kryje się pod pojęciem działalności konkurencyjnej. Przede wszystkim należy mieć tu na względzie  prowadzenie przez pracownika we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej działalności mieszczącej się w przedmiocie działania pracodawcy, bez względu na rodzaj tej działalności i to, czy podejmowana jest ona w celach zarobkowych, czy nie. Przykładowo właściciel warsztatu samochodowego ma prawo w dodatkowej umowie o zakazie konkurencji zabronić swojemu pracownikowi świadczenia pracy „po godzinach” w zakresie napraw samochodów u innego pracodawcy.

Należy pamiętać, że nie wolno jednak zabraniać pracownikowi prowadzenia każdej działalności lub wykonywania innej pracy, jeśli działalność ta, lub praca, nie nosi znamion konkurencyjności. Tym samym właściciel warsztatu samochodowego nie będzie mógł zabronić swojemu pracownikowi dorabiania w formie np. pracy na myjni samochodowej u swojego znajomego.

Odpowiedzialność pracownika
Zgodnie z art. 101 (1) § 2 kp pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody zgodnie z zasadami dotyczącymi odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy.
Odpowiedzialność pracownika za wyrządzoną szkodę mieści się w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i dotyczy tylko normalnych następstw działania lub zaniechania, z którego wynikła ta szkoda. Zasada powyższa nie będzie obowiązywała jednak w sytuacji, w której pracownik umyślnie wyrządził szkodę, gdyż w takim przypadku jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości. Ciężar dowodu czyli obowiązek udowodnienia określonych faktów spoczywa na pracodawcy, gdyż to on z mocy prawa obowiązany jest wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.
Należy zwrócić uwagę na to, że samo naruszenie zakazu konkurencji nie jest wystarczającą przyczyną do żądania odszkodowania od pracownika – istotne jest wykazanie szkody, jaką poniósł pracodawca w związku z nieprzestrzeganiem przez pracownika postanowień umowy.

Odmawiając zawarcia umowy o zakazie konkurencji pracownik powinien brać pod uwagę to, że odmowa taka może być podstawą uzasadniającą dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę ze względu na uzasadniony interes pracodawcy.

Umowę o zakazie konkurencji można zawrzeć również po ustaniu stosunku pracy. Temat ten zostanie  poruszony w kolejnym artykule.

Sebastian Kryczka,
prawnik specjalizujący się w problematyce prawa pracy
oraz prawa cywilnego
s.kryczka@wp.pl

SłabyŚredniDobryBardzo dobrySuper! (Brak głosów! Bądź pierwszy)
Loading...

Polecane artykuły
Reklama
Newsletter
Chcesz być na bieżąco?

E-prenumeratę wysyłamy z:
Read previous post:
Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia – cz. II

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Umowa taka chroni interes pracodawcy, który powinien...

Close