Kanał Rss
Content
Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia – cz. II
9 marca 2012

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Umowa taka chroni interes pracodawcy, który powinien pamiętać, że z ochroną taką związany jest obowiązek wypłacania byłemu pracownikowi stosownego odszkodowania. Zagadnienie dotyczące zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy reguluje art. 1012 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem strony mogą podpisać umowę, w której ustalą, że pracownik po rozwiązaniu umowy o pracę zobowiązany jest nie podejmować działań konkurencyjnych wobec działalności byłego pracodawcy. Warto jednak pamiętać, że zawarcie takiej umowy jest dopuszczalne tylko i wyłącznie z pracownikiem posiadającym dostęp do szczególnie istotnych informacji, których wypłynięcie z firmy mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

 
Co powinna zawierać umowa?
Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej po zakończeniu zatrudnienia musi znaleźć swój wyraz w stosownej umowie, a dobrze skonstruowana umowa jest podstawą jasnej i bezpiecznej sytuacji zarówno pracownika jak i pracodawcy. Umowa ta musi zostać zawarta na piśmie – jest to wymóg konieczny. Należy jednocześnie pamiętać, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie może być bezterminowa. Trzeba jednak pamiętać, że przepisy nie określają precyzyjnie czasu na jaki można zawrzeć umową o zakazie konkurencji.
Równie ważne jest dokładne określenie w umowie zakresu przedmiotowego i podmiotowego do jakiego odnosić się będzie zakaz konkurencji. Inaczej mówiąc, chodzi o wskazanie rodzaju działalności i podmiotów (np. nazw firm), na których rzecz nie wolno będzie pracownikowi świadczyć pracy. Jeżeli w umowie nie postanowiono inaczej przyjmuje się, że zakaz obejmuje wszelkie formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) a nawet prowadzenie własnego interesu w zakresie objętym działalnością konkurencyjną. Istotnym elementem takiej umowy jest również określenie zasięgu terytorialnego zakazu.

Odszkodowanie
Koniecznym elementem treści umowy o zakazie konkurencji jest również wskazanie wysokości odszkodowania należnego pracownikowi, które w myśl art. 1012 § 3 kodeksu pracy nie może wynosić mniej niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem zatrudnienia. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby strony uzgodniły odszkodowanie na poziomie wyższym. Odszkodowanie to powinno być płacone przez czas odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.  Stosownie do art. 1012 § 3 kodeksu pracy, odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. Przepisy nie narzucają tu konkretnej formy ani terminu wypłaty. Postanowienia w tej kwestii zależą więc od decyzji umawiających się stron.
Rozwiązanie umowy
Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy wygasa z chwilą upłynięcia terminu na jaki była zawarta, a także w momencie ustania okoliczności uzasadniających obowiązywanie zakazu konkurencji. Można ją również wypowiedzieć przed upływem przewidzianego terminu, ale tylko w sytuacji gdy w umowie zawarto zapis umożliwiający dokonanie wypowiedzenia.
Ponadto, zgodnie z art. 1012 § 2 K.p., zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa, w razie:
·    ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz (np. upublicznienie informacji, które były objęte tajemnicą),
·    niewywiązania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Naruszenie zakazu przez pracownika
Pracownik jest odpowiedzialny wobec byłego pracodawcy w związku z naruszeniem zakazu konkurencji. Roszczenia pracodawców w tym zakresie rozpoznawane są przez sądy cywilne a nie sądy pracy. Dyskusyjną kwestią jest możliwość zawarcia w umowie o zakazie konkurencji zapisu o karze umownej. Zapis taki stanowiłby lepsze zabezpieczenie dla pracodawcy ponieważ kara zastąpiłaby odszkodowanie a pracodawca nie musiałby udowadniać faktu powstania szkody i jej wysokości, co często bywa skomplikowane.

Sebastian Kryczka,
prawnik specjalizujący się w problematyce prawa pracy
oraz prawa cywilnego
s.kryczka@wp.pl

SłabyŚredniDobryBardzo dobrySuper! (Brak głosów! Bądź pierwszy)
Loading...

Polecane artykuły
Reklama
Newsletter
Chcesz być na bieżąco?

E-prenumeratę wysyłamy z:
Read previous post:
Witajcie w fabryce

Fabryka nie wydaje się być miejscem dobrym na mieszkanie, a już tym bardziej – przytulnym i komfortowym. Budownictwo przemysłowe jest...

Close