Kanał Rss
Content
Dajemy Słowo
10 kwietnia 2016

Regulamin Programu Promocyjnego „Dajemy Słowo!”

Obowiązujący w niniejszej wersji od 11.04.2016 do odwołania, bądź ustanowienia nowej wersji

1. Postanowienia ogólne

1.1.    Program jest przeznaczony dla firm będących Nowymi Zleceniodawcami, które od 11.04.2016 do odwołania zawrą w formie pisemnej Zlecenie Emisji Reklamy ze Zleceniobiorcą

1.2.    Poprzez określenie Nowi Zleceniodawcy rozumie się firmy, które nie zamawiały w ciągu 36 miesięcy poprzedzających ostatnie zlecenia żadnych Zleceń Emisji Reklamy w wydawnictwach Zleceniobiorcy

1.3.    Zleceniobiorcą jest Magnes Media sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Komuny Paryskiej 90, 50-452 Wrocław, NIP 899-271-91-34, KRS 0000387501

1.4.    Program Promocyjny nie obejmuje Zleceniodawców, którzy w ciągu ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie ostatniego Zlecenia Emisji Reklamy zlecali Emisję Reklam.

1.5.     Program Promocyjny nie obejmuje Zleceniodawców, którzy indywidualnie negocjowali treść i warunki Zlecenia Emisji Reklamy

1.6.    Program Promocyjny nie obejmuje Zleceniodawców, którzy złożyli Zlecenie Emisji Reklamy za pośrednictwem firm pośredniczących, bądź podwykonawców

1.7.    Program Promocyjny nie obejmuje Zleceniodawców, którzy dokonali cesji Zlecenie Emisji Reklamy na innego Zleceniodawcę

1.8.    Program Promocyjny nie obejmuje Zleceniodawców, którzy złożyli więcej niż jedno Zlecenie Emisji Reklamy

1.9.    Program Promocyjny obejmuje wyłącznie Zleceniodawców, którzy złożyli Zlecenie Emisji Reklamy na 24, 36, 48, bądź 60 emisji

1.10.                    Program Promocyjny nie obejmuje Zleceniodawców, którzy złożyli Zlecenie Emisji Reklamy podczas spotkania z Pracownikiem Zleceniobiorcy

1.11.                    Z zastrzeżeniem niniejszego Regulaminu, Zleceniodawca, który w okresie obowiązywania Programu zawarł Zlecenie Emisji Reklamy może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia za zgodą Zleceniobiorcy po spełnieniu warunków skorzystania z promocji wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia wyłącznie na załączonym do niniejszego regulaminu formularzu

2. Warunki skorzystania z promocji

2.1.    Dostarczyć do Zleceniobiorcy oryginał „Wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w ramach Programu Promocyjnego Dajemy Słowo” w pełni wypełnionego i podpisanego przez osoby do tego umocowane, niezawierające żadnych dopisków, ani skreśleń w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od podpisania Zlecenia Emisji Reklamy. Jako początek terminu uznaje się datę wystawienia Zlecenia Emisji Reklamy, jako koniec terminu rozumie się moment fizyczne dostarczenia i przyjęcia przez sekretariat dokumentu.

2.2.    Dostarczyć do Zleceniobiorcy dokument potwierdzający zapłatę „Kosztów Obsługi Sprzedaży” w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od podpisania Zlecenia Emisji Reklamy. Jako początek terminu uznaje się datę wystawienia Zlecenia Emisji Reklamy, jako koniec terminu rozumie się moment fizyczne dostarczenia i przyjęcia przez sekretariat dokumentu.

2.3.    Jeśli w ramach Zlecenia Emisji Reklamy ukazała się już reklama, wówczas dostarczyć do Zleceniobiorcy dokument potwierdzający zapłatę za tę reklamę, która została już wyemitowana w cenie podstawowej, z pominięciem udzielonych rabatów w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od podpisania Zlecenia Emisji Reklamy. Jako początek terminu uznaje się datę wystawienia Zlecenia Emisji Reklamy, jako koniec terminu rozumie się moment fizyczne dostarczenia i przyjęcia przez sekretariat dokumentu.

2.4.    Po upływie 14-dniowego terminu na dokonanie zmiany, skorzystanie z Programu Promocyjnego „Dajemy Słowo!” nie jest możliwe.

3. Zobowiązania Zleceniodawcy

3.1.    Zleceniodawca składając „Wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w ramach Programu Promocyjnego Dajemy Słowo” zobowiązuje się do pokrycia zryczałtowanych „Kosztów Obsługi Sprzedaży” w wysokości 1999 zł netto, plus podatek VAT 23% razem 2458,77 zł brutto. Opłata musi zostać wniesiona przed złożeniem „Wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w ramach Programu Promocyjnego Dajemy Słowo”, a potwierdzenie jej dokonania powinno by załącznikiem w/w dokumentu. Wpłatę należy wykonać na rachunek Zleceniobiorcy w banku PKO BP o numerze 49 1020 5226 0000 6902 0376 7399 wpisując w tytule „Program Promocyjny Dajemy Słowo”, datę ze Zlecenia Emisji Reklamy oraz czasopismo, którego dane Zlecenie dotyczyło.

4. Procedura Realizacji

4.1.    Po złożeniu przez Zleceniodawcę dokumentów opisanych w niniejszym Programie Promocyjnym Zleceniobiorca niezwłocznie zweryfikuje poprawność dostarczonych dokumentów oraz wypełnienie kryteriów zapisanych w niniejszym Programie Promocyjnym, a także wyda decyzje odnośnie uznania, bądź nie danego wypowiedzenia.

4.2.    Decyzja zostanie przesłana do Zleceniodawcy, nie przysługuje na nią środek odwoławczy i jest ona wiążąca.

5. Postanowienia Końcowe

5.1.    Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego Programu Promocyjnego, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem , że zmiana warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Zleceniodawcę. Informacja o zmianach w niniejszym Programie Promocyjnym zastanie opublikowana na stronie internetowej www.slowowroclawian.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.

5.2.    Niniejsze warunki Programu Promocyjnego „Dajemy Słowo!” są dostępne na stronie internetowej www.slowowroclawian.pl i w siedzibie Zleceniobiorcy.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz Dajemy Słowo


Polecane artykuły
Reklama
Newsletter
Chcesz być na bieżąco?

E-prenumeratę wysyłamy z: